Brněnec a Bor u Skutče se zbaví nebezpečných odpadů

Současný stav bývalé Vitky Brněnec – výrobní hala

Pardubice (5.10.2015) – Pardubický kraj bude vybírat dodavatele zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu Vlněna Brněnec – Vitka Brněnec a odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče. Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky.

„Vedle přípravných prací zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu Vlněna Brněnec – Vitka Brněnec je předmětem veřejné zakázky zabezpečení sanace havarijního stavu na této lokalitě. Předpokládaná hodnota této zakázky je 1,6 milionu korun bez DPH. Pardubický kraj na tuto akci získal od Státního fondu životního prostředí rozhodnutí o dotaci ve výši 80 procent skutečných nákladů,“ vysvětlil krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Zchátralý areál v Brněnci tvoří bývalé výrobní haly, přidružené výrobny a torza administrativních a výrobních budov. Jejich vlastnické vztahy jsou komplikované. V areálu se nacházejí nezabezpečené sklady a haly s nebezpečnými látkami a chemikáliemi, které jsou volně dostupné. Volně uloženy jsou zde také sudy se zatím neznámým obsahem a potenciálně hrozí nebezpečí úniků těchto látek do okolního prostředí. Areál je umístěn v záplavovém území řeky Svitavy, částečně i v její aktivní zóně a hrozí i reálné nebezpečí vyplavení závadných látek povodňovými průtoky. Nalézají se zde například anorganické a organické kyseliny, zásadité látky a soli anorganických kyselin, dusičnany, koncentrované práškové textilní barvy na bázi chromu a epoxidová lepidla. Množství nezajištěných nebezpečných odpadů je odhaduje na 30 tun.

„Na skládce v Boru u Skutče je uloženo 2770 tun nebezpečných a nezabezpečených odpadů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 24 milionů korun bez DPH,“ uvedl krajský radní. V areálu bývalého zemědělského družstva jsou uloženy odpadní pneumatiky a gumová těsnění dveří automobilů, zbytky ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů obsažných v tomto těsnění. Na místě je také velké množství popela, který vznikl při požáru skládky v roce 2011, dále jsou zde uloženy obrazovky starých televizorů, stavební suť, komunální odpad a azbestové části střechy. V současné době je skládka volně přístupná a odkrytá. Obrazovky televizorů obsahují řadu nebezpečných a toxických látek, jako například olovo, ytrium, europium, kadmium, molybden, berylium, kobalt, rtuť a další. Ohroženo je jak horninové prostředí a podzemní voda, kam se zplodiny mohou dostat při srážkách, tak ovzduší, kam se dostává prach a popel.

 

Rubrika: Aktuality