Václav Kroutil: Pro venkov jsou důležití hlavně dobří a poctiví hospodáři

Václav Kroutil: Pro venkov jsou důležití hlavně dobří a poctiví hospodáři

 

(15.12.2017)

Více než rok uběhl od krajských voleb, kterými započal své již třetí volební období člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Venkovu bych přál dobré hospodáře, kteří se dívají na venkov jako na živý organismus s dlouhodobou perspektivou, a ne takové, kteří by chtěli z venkova jen těžit,“ říká Václav Kroutil.

V programovém prohlášení jste slibovali, že budete významně podporovat Program obnovy venkova. Děje se tak?

Příslib, že budeme držet nebo navyšovat finanční prostředky určené pro Program obnovy venkova (POV) naplňujeme. Jak je uvedeno i v programovém prohlášení, venkov tvoří většinu prostoru našeho kraje, a jeho rozvoj a udržení tradic je pro nás prioritou. V roce 2017 bylo v rámci tohoto programu uzavřeno celkem 448 smluv v celkové částce 59,5 milionu korun. V posledních dnech jsme schvalovali rozpočet na příští rok a tuto částku hodláme v roce 2018 navýšit na více než 65 milionů korun. V rámci POV nově také vypisujeme rozšířený dotační program pro Místní akční skupiny. Pro venkov jsou však vždy důležití především dobří a poctiví hospodáři, kteří jsou ochotni nalézat společnou řeč. Což zaznělo i na celostátní konferenci Venkov 2017 začátkem listopadu v Dřítči.

Stále se mluví o tom, že mladá generace se do této oblasti příliš nehrne. Snaží se s tím kraj nějak bojovat?

Stále se snažíme popularizovat zemědělskou tématiku, a to právě především mezi školáky. Setkáváme se s řediteli středních zemědělských a základních škol, profesních organizací a zemědělských podniků, abychom na toto téma hovořili. Zapojujeme se do projektů jak propagačních, tak i investičních. Jedním z úspěšných projektů a efektivní propagací je projekt TECHNOhrátky, které mají za cíl atraktivní formou žákům základních škol představit technické a zemědělské obory na našich středních školách. Další z forem podpory školství jsou také investice do zemědělských škol. V minulých letech jsme podpořili Střední školu zemědělskou a veterinární v Lanškrouně, nyní půjde velká část investice do Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Chrudimi.

Ale nezaměřujeme se jen na mladé. Aktivit, kterým se v této oblasti věnujeme, je mnoho. Snažíme se podporovat regionální výrobce, ať už potravinářskou soutěží MLS Pardubického kraje nebo propagací na akcích, jako jsou Krajské dožínky či na výstavě Koně v akci. Tradičně jsme hostili výstavu Naše pole nebo uspořádali krajskou soutěž v orbě. Letos jsme podpořili dotací například také začínající včelaře, mezi které jsme rozdělili téměř milion korun.

Jaké jsou aktivity Pardubického kraje v souvislosti s ochranou životního prostředí?

Dlouhodobě prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje realizujeme projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“. Ten je financován Pardubickým krajem, ale také společností AOS EKO-KOM a kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. Naším společným cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. Nedílnou součástí projektu je také zvyšování informovanosti a motivace občanů k jejich aktivní účasti na třídění odpadů. Ke třídění se snažíme motivovat obce, a to soutěží „O perníkovou popelnici“, jejíž jubilejní desátý ročník proběhl v tomto roce. Letos jsme také finančně podpořili propagaci tématu třídění odpadů v Pardubickém letním kině prostřednictvím projekce spotu. Pardubický kraj také dlouhodobě podporuje Ekocentrum PALETA, občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež, které od roku 2004 zastává roli Krajského koordinátora Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje. V rámci krajského projektu podporujeme Ekocentrum PALETA při realizaci školních programů pro žáky mateřských a základních škol.

Třídění odpadů považujeme za velmi důležité. Česká republika si v tomto směru vede dobře a náš kraj se ve třídění odpadů pohybuje na předních místech. Vedle třídění však v Pardubickém kraji existují firmy, které umí i dobře recyklovat. Nachází se zde například podnik, který už řadu let vyrábí z určitých druhů plastů různé tvarovky s širokým využitím. Na jiném místě v kraji se v současné době připravuje inovativní postup, který bude umět vytříděnou složku odpadu přeměnit na stavební materiál.

Řeší kraj na svém území také problematiku starých ekologických zátěží?

S ohledem na ochranu životního prostředí toto téma nelze opomenout. Její nedílnou součástí jsou také analýzy rizik, které necháváme zpracovávat. Aktuálně se to týká například areálu bývalé textilní továrny Vitka – Vlněna Brněnec, v jejímž případě jsme rádi, že se naštěstí nepotvrzuje krizový scénář. Dále pracujeme na dalších analýzách rizik v oblasti Králík a Červené Vody, které budou dokončeny v příštím roce.

 

Ing. Václav Kroutil (ČSSD)

Radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov

 

Václav Kroutil se narodil v Pardubicích. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou, obor fytotechnika. V roce 1991 složil státní zkoušku v oboru management a marketing zemědělství. Je absolventem seminárního kurzu Nejvyššího kontrolního úřadu pro činnost kontrolních komisí a dozorčích rad. V roce 2000 byl akreditován poradcem pro program SAPARD a dotace ze SF Evropské unie. Je zakládajícím členem CZ-BIOM, českého sdružení pro využití zemědělských plodin k nepotravinářským účelům a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Je aktivní v poradenském systému AK ČR a podílí se na zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním podnikatelským záměrům.

Má jednu dceru a ve svém volném čase se rád věnuje myslivosti, chovatelství a zahrádkářství.

 

Rubrika: Aktuality